Tiếng Anh cho người đi làm: Thực hành trả lời 9 câu phỏng vấn tiếng Anh thông dụng [2018]

Posted by

Tell me about yourself Hãy giới thiệu sơ qua về bản thân bạn. Tell us a little about yourself Hãy giới thiệu một chút về bản thân bạn cho chúng tôi. Tell me something about yourself Hãy giới thiệu một chút về bản thân bạn. Describe yourself in three wo

Tell me about yourself Hãy giới thiệu sơ qua về bản thân bạn. Tell us a little about yourself Hãy giới thiệu một chút về bản thân bạn cho chúng tôi. Tell me something about yourself Hãy giới thiệu một chút về bản thân bạn. Describe yourself in three words Hãy mô tả bản thân trong 3 từ. If you could describe yourself in three words Nếu bạn có thể mô tả bản thân trong 3 từ. what would those words be and why? chúng là gì và tại sao?. What would you like me to know about you? Bạn muốn tôi biết gì về bạn?. Great. My second question is. What are your weaknesses? Tuyệt. Câu hỏi thứ hai của tôi. Điểm yếu của bạn là gì?. What would your employer or colleagues describe as your biggest weakness? Sếp hoặc đồng nghiệp của bạn sẽ miêu tả điểm yếu lớn nhất của bạn là gì?. Have any difficulties or issues Có bất kỳ khó khăn hoặc vấn đề nào.

Arisen in your current role? nảy sinh trong vai trò hiện tại của bạn không?. What is the biggest regret you’ll have on leaving your current job? Điều đáng tiếc nhất đối với bạn khi bạn từ bỏ công việc hiện tại là gì?. Is there any area in your skill set that you feel still needs some improvement? Có bất kỳ phần nào trong các kỹ năng mà bạn thấy vẫn cần cải thiện không?. Tell me about the time when you let your team down. Hãy kể cho tôi về khoảng thời gian bạn làm cho đồng nghiệp thất vọng.. If I could take a survey from everyone you’ve ever worked with Nếu tôi có cuộc khảo sát từ tất cả mọi người ở nơi bạn từng làm việc. What do you think they would say your biggest weakness is? Bạn có nghĩ họ sẽ nói điểm yếu lớn nhất của bạn là gì không?. Thank you. Now, please tell me what are your strengths? Cảm ơn bạn. Bây giờ hãy nói cho tôi Thế mạnh của bạn là gì?.

What are your biggest or greatest strengths? Thế mạnh lớn nhất của bạn là gì?. How would you apply your key strengths to this position? Bạn sẽ áp dụng thế mạnh chính của bạn vào vị trí này là gì?. Why should we hire you and not the other candidates? Vì sao chúng tôi nên tuyển bạn mà không phải các ứng viên khác?. What makes you the ideal candidate for this job? Điều gì khiến bạn trở thành ứng viên lí tưởng cho công việc này?. What makes you a good fit for this position? Điều gì khiến bạn phù hợp với vị trí này?. Why do you feel you’d be good fit for our company? Vì sao bạn cảm thấy phù hợp với công ty của chúng tôi?. What do you feel sets you apart from the competition? Bạn nghĩ bạn nổi bật hơn những người khác ở điểm nào?. What would your colleagues say you bring to the team? Theo lời các đồng nghiệp của bạn thì bạn đóng góp được gì cho nhóm?.

What accomplishment or accomplistments are you most proud of? Bạn tự hào về những thành tựu nào?. Wonderful. Next question Tuyệt vời. Câu hỏi tiếp theo.. Where do you see yourself in 5 years? Bạn thấy mình ở đâu trong 5 năm tới?. What are your goals for the future? Mục tiêu trong tương lai của bạn là gì?. What are your longterm career goals? Mục tiêu nghề nghiệp lâu dài của bạn là gì?. What is your ideal job at this stage in your career? Công việc lý tưởng của bạn ở giai đoạn này là gì trong sự nghiệp của bạn?. What are you looking for? Bạn đang tìm kiếm điều gì?. How do you define success? Bạn định nghĩa thành công như thế nào?. What’s most important to you in your career? Điều gì quan trọng nhất đối với bạn trong sự nghiệp?. Have you set goals before and did you reach those goals? Bạn có đặt mục tiêu trước đây không và đã đạt được những mục tiêu đó chưa?.

Thanks. You’re doing great. Cảm ơn. Bạn đang thể hiện rất tốt.. My next question is Out of all the other candides Câu hỏi tiếp theo của tôi là… Trong số tất cả các ứng cử viên khác. Why should we hire you? Tại sao chúng tôi nên thuê bạn?. What can you do for us? Bạn có thể làm gì cho chúng tôi?. Why are you the best candidate for the job? Vì sao bạn là ứng cử viên tốt nhất cho công việc?. Why are you the right fit for this position? Vì sao bạn phù hợp với vị trí này?. What would you bring to this position and to our company? Bạn sẽ đóng góp những gì cho vị trí này và công ty của chúng tôi?. Why should we consider you? Vì sao chúng tôi nên cân nhắc bạn?. What makes you the best candidate? Điều gì làm bạn trở thành ứng cử viên tốt nhất?. Why should we choose you over the other candidates? Vì sao chúng tôi nên chọn bạn hơn là những ứng viên khác?.

Ok. Great. We almost finish. Rất tuyệt. Chúng ta đã gần kết thúc buổi phỏng vấn.. Now. Why do you want this job? Giờ hãy cho tôi biết. Vì sao bạn muốn công việc này?. Why do you think you will be a good fit for this position? Vì sao bạn nghĩ bạn sẽ phù hợp với vị trí này?. What interests you about this job? Bạn quan tâm gì về công việc này?. Why do you want to work here? Vì sao bạn muốn làm việc ở đây?. Why do you want to work for us? Vì sao bạn muốn làm việc cho chúng tôi?. Why are you interested in the company? Vì sao bạn quan tâm đến công ty?. Why are you interested in this particular job? Vì sao bạn quan tâm đến công việc đặc biệt này?. Why do you want to work for Google? Vì sao bạn muốn làm việc cho Google?. Why did you decide to apply for a position with us? Vì sao bạn lại quyết định xin một vị trí tại công ty chúng tôi?.

Have you applied to any other similar positions? Bạn đã bao giờ ứng tuyển vào các vị trí tương tự chưa?. Did they offer you the job? Họ đã mời bạn đi làm chưa?. Great. And why are you leaving your current job? Rất tuyệt. Vậy vì sao bạn bỏ công việc hiện tại?. Why are you looking for a new position now? Vì sao lúc này bạn lại tìm kiếm một vị trí mới?. Why did you leave your most recent position? Vì sao bạn rời khỏi vị trí mới đây nhất?. Why did you leave your last position? Vì sao bạn từ bỏ vị trí trước đây?. Why did you leave your last job? Vì sao bạn từ bỏ công việc trước đây?. Why do you want to leave your current job? Vì sao bạn lại muốn rời khỏi công việc hiện tại?. What did you like or dislike about your last job? Bạn thích hoặc không thích gì về công việc trước đây của bạn?. Would your previous job similar to this? Liệu công việc trước đây của bạn có giống với việc này không?.

Why didn’t your last job work out? Vì sao công việc cuối cùng của bạn lại không suôn sẻ?. Ok, last one. Được rồi, câu hỏi cuối cùng dành cho bạn.. What do you know about our company? Bạn biết điều gì về công ty chúng tôi?. Do you understand the different parts of our company? Bạn có hiểu tính chất công việc từng bộ phận trong công ty chúng tôi không?. When did you first learn about our company? Bạn biết đến công ty chúng tôi khi nào?. What can you tell me about our company? Bạn có thể cho tôi biết bạn biết gì về công ty chúng tôi?. Do you understand our company’s market positioning? Bạn có biết vị trí của công ty chúng tôi trên thị trường không?. What do you know about this organization? Bạn biết gì về tổ chức này?. That went well. Do you have any questions for me? Được rồi. Vậy bạn có câu hỏi nào cho tôi không?.

What questions do you have for me? Bạn có câu hỏi gì cho tôi không? Do you happen to have any questions? Bạn có câu hỏi nào không? Do you need anything cleared up? Bạn có cần làm rõ bất cứ điều gì không? Bạn đã có được trải nghiệm thực tế một buổi phỏng vấn cùng với chúng tôi hãy áp dụng kĩ thuật phản xạ đa chiều. Và bạn sẽ hoàn toàn tự tin thể hiện khả năng của bản thân với nhà tuyển dụng chỉ sau một vài ngày luyện tập. Theo bạn câu hỏi nào là khó trả lời nhất? Hay có bất kì thắc mắc hoặc khó khăn nào. Hãy cho tôi biết bằng để lại bình luận ngay bên dưới. Đừng quên nhấn subscribe kênh YouTube của chúng tôi để nhận ngay những bài học mới nhất từ X3English.


https://youtu.be/siQUEmU_ja4Tell me about yourself Hãy giới thiệu sơ qua về bản thân bạn. Tell us a little about yourself Hãy giới thiệu một chút về bản thân bạn cho chúng tôi. Tell me something about yourself Hãy giới thiệu một chút về bản thân bạn. Describe yourself in three wo