Học viên tâm đắc điều gì sau Khoá đào tạo "KỸ NĂNG PHỎNG VẤN CHUYÊN SÂU"?

Posted by

Đầu tiên là về kỹ thuật STAR, thật ra kỹ thuật này mình có thể search và tham khảo trên mạng Đầu tiên là về kỹ thuật STAR, thật ra kỹ thuật này mình có thể search và tham khảo trên mạng Đầu tiên là về kỹ thuật STAR, thật ra kỹ thuật này mình có thể s

Đầu tiên là về kỹ thuật STAR, thật ra kỹ thuật này mình có thể search và tham khảo trên mạng Đầu tiên là về kỹ thuật STAR, thật ra kỹ thuật này mình có thể search và tham khảo trên mạng Đầu tiên là về kỹ thuật STAR, thật ra kỹ thuật này mình có thể search và tham khảo trên mạng Đầu tiên là về kỹ thuật STAR, thật ra kỹ thuật này mình có thể search và tham khảo trên mạng nhưng vấn đề là mình đọc để mình hiểu được nó thì phải thực sự có trải nghiệm nhưng vấn đề là mình đọc để mình hiểu được nó thì phải thực sự có trải nghiệm nhưng vấn đề là mình đọc để mình hiểu được nó thì phải thực sự có trải nghiệm nhưng vấn đề là mình đọc để mình hiểu được nó thì phải thực sự có trải nghiệm, như anh Thanh nói là “phải làm”.

Tức là bạn phải áp dụng cái STAR đâu đó 10 lần,100 lần Tức là bạn phải áp dụng cái STAR đâu đó 10 lần, 100 lần thì mình mới rút ra được những cái mà nó đắt, nó quý để mà mình làm. Hôm nay em đã đỡ được 10 lần, 100 lần đó nhờ anh chia sẻ. Có những cái có thể mình chưa áp dụng liền nhưng mình biết cái hướng đi như thế nào. Thật ra, cái quý ở chỗ là có người chỉ mình cách đi, hướng đi. Còn đi thì mình phải tự đi vì mình đã được chỉ đi như thế nào. Cái đó rất là quý. Cái thứ hai nữa là kỹ thuật CHƠI CỜ, thực ra kỹ thuật chơi cờ này em có nghe, nhưng mà em cũng chưa có hình dung lắm là trong thực tế sẽ ứng dụng nó như thế nào, thành ra đối với em đây là một cái rất là mới thực sự.


https://youtu.be/-7K_RxY-dVcĐầu tiên là về kỹ thuật STAR, thật ra kỹ thuật này mình có thể search và tham khảo trên mạng Đầu tiên là về kỹ thuật STAR, thật ra kỹ thuật này mình có thể search và tham khảo trên mạng Đầu tiên là về kỹ thuật STAR, thật ra kỹ thuật này mình có thể s